پایان نامه رابطه رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با درک عدالت در دانشگاه

پایان نامه رابطه رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با درک عدالت در دانشگاه پایان نامه رابطه رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی با درک عدالت در دانشگاه

دسته : مدیریت

فرمت فایل : word

حجم فایل : 500 KB

تعداد صفحات : 104

بازدیدها : 496

برچسبها : رهبری تحول آفرین رفتار شهروندی سازمانی درک عدالت

مبلغ : 9000 تومان

خرید این فایل

دانلود پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

پایان نامه رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت در دانشگاه علوم پزشکی گیلان

چکیده

یکی از دلایل موفقیت سازمان های بزرگ این است که آنها کارکنانی دارند، فراتر از وظایف رسمی خود تلاش می نمایند؛ یعنی آنها کارکنانی دارند که رفتارهای شهروندی سازمانی را از خود بروز می دهند. پژوهش حاضر توصیفی و با هدف بررسی رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت صورت گرفته است. این پژوهش بر اساس دو فرضیه تنظیم گردید که عبارتند از : 1- بین رهبری تحولی (با ابعاد ملاحظه فردی، نفوذ آرمانی، انگیزه الهام بخش و ترغیب ذهنی) و رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار رابطه وجود دارد. 2- ادراک عدالت بین فردی، واسطه رابطه بین رهبری تحولی و رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد. در این راستا از پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین بس و اولیو، رفتار شهروندی سازمانی ویلیامز و آندرسون، عدالت بین فردی ماگز بیز (1986) استفاده شده است. حجم نمونه 234 نفر و روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس است. روش تحقیق مبتنی بر مدل معادلات ساختاری بوده و برای سنجش فرضیه ها از نرم افزار spss و Lisrel استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که رابطه بین رهبری تحول آفرین بر رفتار شهروندی سازمانی از طریق درک عدالت معنادار است. بعلاوه فرضیه اول با مؤلفه های ملاحظه فردی، نفوذ آرمانی و ترغیب ذهنی تأیید شدند و مؤلفه انگیزش الهام بخش رد شده است و فرضیه دوم، درک عدالت بین فردی واسطه رابطه بین ملاحظات فردی رهبر تحول آفرین و رفتارهای شهروندی سازمانی رهبر مدار می باشد نیز تأیید شده است. و از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین ترغیب ذهنی بیشترین تأثیر را بررفتار شهروندی سازمانی داشته است.

واژگان کلیدی: رفتار شهروندی سازمانی، رهبری تحول آفرین، عدالت بین فردی ملاحظات فردی

مقدمه

در دنیای کنونی اکثر مدیران خواهان کارکنانی هستند که بیش از وظایف شرح شغل خود فعالیت می کنند. آنها به دنبال کارکنانی هستند که به فراسوی انتظارات می روند، به میل و خواست خود به رفتارهایی دست می زنند که جزو وظایف رسمی شغلی شان نیست. به طور کلی، آن دسته از رفتارهای شغلی کارکنان که تاثیر زیادی بر اثربخشی عملیات سازمان دارد، توجه محققان و مدیران زیادی را به خود جلب کرده است. در گذشته محققان در مطالعات خود جهت بررسی رابطه میان رفتارهای شغلی و اثربخشی سازمانی، اکثرا به عملکرد درون نقشی کارکنان توجه می کردند. ولی رفتار شهروندی سازمانی شامل رفتارهای اختیاری کارکنان است که جزو وظایف رسمی آنان نیست و مستقیما توسط سیستم رسمی پاداش در نظر گرفته نمی شود و میزان اثربخشی کلی سازمان را افزایش می دهد.

از انسان به عنوان شهروند سازمانی انتظارات خاصی وجود دارد. این توقع وجود دارد که رفتار کارمند طوری باشد که بیش از الزامات نقش و فراتر از وظایف رسمی در خدمت اهداف سازمان فعالیت کند. بر مبنای بررسی های محققان از رفتار شهروندی از جهت عملی و تئوریک، نتیجه گرفته اند، رفتارهای شهروندی نوعا از نگرش مثبت شغلی، ویژگی های وظیفه ای و رفتارهای رهبری ناشی می شوند. بنابراین، تحقیقات نشان می دهند افراد احتمالا وقتی از شغل خود راضی باشند، و وقتی که به آنها وظایفی واگذار گردد که به خودی خود رضایت بخش هستند، یا وقتی که آنها رهبرانی حمایت کننده و الهام بخش دارند، خیلی بیش از الزامات رسمی شغلی شان کار می کنند..

نقش رفتار شهروندی سازمانی در موفقیت سازمانی

با توجه به این مطالب می توان برخی از زمینه هایی را که رفتار شهروندی سازمانی به موفقیت سازمانی کمک می کند، در قالب موارد زیر خلاصه نمود:

1- افزایش بهره وری مدیریت و کارکنان؛

2- آزاد کردن منابع سازکانی برای استفاده مقاطد مولدتر؛

3- کاهش نیاز به اختطاط منابع کمیاب به وظایفی که جنبه نگهدارندگی دارد؛

4- تقویت توانایی سازمانها برای جذب و نگهداری کارکنان کارآم؛

5- افزایش ثبات عملکرد سازمانها؛

سبک رهبری تحول آفرین

سبک رهبری تحو ل گرا در نظریات جدید به عنوان یکی از سبک های رهبری اثربخش شناخته شده است. برنز رهبری تحول آفرین را به عنوان فرایندی که در آن رهبران و پیروان یکدیگر را به سطوح بالاتری از اخلاق و انگیزش سوق می دهند، تعریف می نماید سبک رهبری تحول آفرین برنز توسط بسیاری از محققان و تحت عناوین مختلف مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته است به طور کلی این تحقیقات، رفتارها و ویژگی های رهبران تحول آفرین را بدین صورت بیان کرده اند: خونگرمی و همدلی، نیاز به قدرت، بلاغت و مهارت بیان خوب، هوش و توجه به دیگران. این رهبران قادرند پیروان را برانگیزانند، توانایی الهام بخشی دارند، تعهد پیروان را کسب می کنند، و می توانند باورها، نگرش ها و اهداف افراد و هنجارهای سازمان را تغییر دهند. رهبران تحول آفرین این احساس را در زیردستان ایجاد می کنند که به آنان به عنوان انسان نگریسته می شود و به افراد کمک می کنند که مسایل را به روشی جدید ببینند. ...

فصل اول : کلیات تحقیق

چکیده

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت تحقیق

هدف تحقیق

چارچوب نظری تحقیق

فرضیه های تحقیق

تعریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق

قلمرو تحقیق

فصل دوم : مبانی نظری تحقیق

بخش اول : رهبری

مقدمه

سبک رهبری

تعریف رهبری تحول آفرین

مدیر در نقش رهبر تحول گرا

رهبری مبادله ای

رهبری تحول آفرین و اثربخشی رهبر / تیم

ابعاد رهبری تحول گرا

رهبری تحول آفرین و اعتماد رهبر

رابطه بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی

بخش دوم : رفتار شهروندی سازمانی

مقدمه

رفتار شهروندی سازمانی چیست

تعریف رفتار شهروندی سازمانی

ابعاد رفتار شهروندی سازمانی

کارکردهای رفتار شهروندی سازمانی

انواع رفتار شهروندی سازمانی

رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار

تئوری مبادله اجتماعی و رفتار شهروندی سازمانی

رابطه متقابل رهبر-عضو رفتار شهروندی سازمانی

عوامل تأثیرگذار بر رفتار شهروندی سازمانی

پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی

بخش سوم : عدالت سازمانی

مقدمه

عدالت، تعاریف و مفاهیم

عدالت سازمانی

تعریف عدالت سازمانی

الماس عدالت ( ابعاد چهار بعدی)

عدالت و اثرات آن در سازمان

بخش چهارم : پیشینه تحقیق

پیشینه تحقیقات داخلی

پیشینه تحقیقات خارجی

فصل سوم : روش اجرای تحقیق

مقدمه

روش تحقیق

جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه

روش جمع آوری داده ها

ابزار جمع آوری داده ها

روایی ابزار سنجش

پایایی ابزار سنجش

روش تجزیه و تحلیل داده ها

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

توصیف پاسخ دهندگان

توصیف متغیرهای تحقیق

رفتار شهروندی سازمانی رهبر مدار

درک عدالت بین فردی

رهبری تحولی کل

ملاحظات فردی

نفوذ آرمانی

انگیزه الهام بخش

ترغیب ذهنی

بررسی وضعیت متغیرهای اصلی تحقیق

بررسی مدل تحقیق

بررسی شاخص های معنی داری برازش مدل کلی تحقیق

بررسی مدل تحقیق در حالت تفکیک متغیر رهبری تحولی

بررسی فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

مقدمه

نتایج آمار توصیفی

نتایج آزمون های فرضیه های تحقیق

پیشنهادات تحقیق

محدودیت های تحقیق

منابع

خرید و دانلود آنی فایل

به اشتراک بگذارید

Alternate Text

آیا سوال یا مشکلی دارید؟

از طریق این فرم با ما در تماس باشید